Persbericht: Orvelte brengt partijen samen in nieuwe organisatie: ‘Coöperatief Orvelte’

De laatste jaren zijn er veel gesprekken gevoerd tussen de Vereniging Algemeen Belang Orvelte (VABO), vereniging Maandegoed, de Ondernemersvereniging Promotie Orvelte (OPO), Het Drentse Landschap en de gemeente. Binnenkort zal naar aanleiding van deze gesprekken een stichting worden opgericht die “Coöperatief Orvelte” zal heten. Hierdoor kan beter gestalte worden gegeven aan de realisatie van een goed woon- en ondernemersklimaat en het beschermen van het cultureel erfgoed van het dorp. Verder wordt hiermee ook de openbaarheid en de inspraak rond de activiteiten bevorderd door het formele karakter van de organisatie. “Coöperatief Orvelte” zal samenwerkingsovereenkomsten aangaan met de gemeente Midden-Drenthe en de stichting Het Drentse Landschap. 

Masterplan Orvelte

Dit alles vloeit voort uit het Masterplan Orvelte waar zeven jaar geleden de basis voor werd gelegd en dat werd opgesteld na verschillende bijeenkomsten met dorpsbewoners, ondernemers en diverse belanghebbenden. Een onderdeel van dit plan was de vorming van een orgaan zoals bijvoorbeeld een dorpscoöperatie of een stichting. Dat gaat nu dus gebeuren waarbij, om dit alles goed te laten verlopen, binnenkort gestart wordt met de werving van een dorpscoördinator. De dorpscoördinator moet allereerst gaan fungeren als aanjager tot het verder ontwikkelen van gemeenschappelijke plannen. Hij/zij is aanspreekpunt en begeleider van de verschillende activiteiten en moet deze op elkaar afstemmen.