Een terugblik in woorden

Wat hebben we als stichting Coöperatief Orvelte het afgelopen jaar gedaan, waar zijn we nog mee bezig en wat willen we nog graag doen?

Na een periode van diverse onderzoeken, bewonersbijeenkomsten en het schrijven van een masterplan is de stichting Coöperatief Orvelte formeel bestuurlijk opgericht op 23 mei 2022. Een paar maanden daarna zijn de werkzaamheden echt begonnen. Het bestuur vergaderde maandelijks en onze dorpscoördinator Anton is vanaf september 2022 aan de slag gegaan. In het najaar is de adviesraad geworven en gestart.

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van onze stichting over het uit te voeren beleid en de uitvoering van dit beleid. Hun eerste vergadering was op 17 november 2022 en ze zijn inmiddels zeven keer bij elkaar geweest.

Ook zijn er een aantal werkgroepen opgestart of opnieuw opgestart. We hebben een werkgroep voor marketing, voor de brink, voor het nieuwe dorpshuis en voor het groen. Ook is een werkgroep voor evenementen in oprichting. Deze werkgroepen gaan ons ondersteunen met goede ideeën en plannen.

Dit was de opstartfase in 2022. We realiseren ons dat we in de afgelopen periode niet goed hebben gecommuniceerd. We hebben niet goed kenbaar gemaakt waar we mee bezig zijn. Voor dat we het in de gaten hadden, is er een jaar voorbij. Het wordt dan nu de hoogste tijd om te vertellen wat we tot nu toe in 2023 hebben gerealiseerd.

Bouwen aan stabiele structuur en basis op orde

Vanzelfsprekend willen we graag ‘bouwen’ aan Orvelte. Maar voor dat we dat kunnen doen, moet er wel een stevig ‘fundament’ liggen. Zowel financieel als organisatorisch. Hier zijn we de afgelopen maanden mee bezig geweest.

Zo hebben we zowel van de gemeente als van de provincie een startsubsidie gekregen. De gemeente Midden-Drenthe heeft een eenmalig bedrag gesubsidieerd voor de opstart van onze stichting. De provincie Drenthe stelt ons in staat om met deze dagrecreatieve subsidie de komende jaren Orvelte nog beter op de kaart te zetten. Zo hebben we eind vorig jaar met elkaar een dekkende begroting kunnen vaststellen en hebben we de eerste kostbare investeringen gedaan.

Ook hebben we organisatorisch een aantal zaken opgepakt. We willen én pakken als stichting de verantwoordelijk voor de basisfaciliteiten. De basis moet op orde zijn. Dit kan niet allemaal tegelijk, maar we zijn goed op weg. Eerder vertelde we al iets over onze organisatiestructuur met bestuur, adviesraad en werkgroepen. Het is mooi om te zien dat er vanuit verschillende richtingen een diversiteit aan mensen betrokken zijn.  We willen als stichting maximale transparantie nastreven en zoveel mogelijk de gemeenschap betrekken bij besluitvorming. De financiële administratie is middels een online boekhoudpakket opgepakt. Hierin werken we nauw samen met een accountantskantoor.

Daarnaast vallen de parkeerplaatsen nu onder de volledige verantwoordelijkheid van onze stichting. Tijdens evenementen is een grote groep mensen actief om de bezoekers te verwelkomen. We beheren het systeem, bemensen het storingsnummer en vanzelfsprekend ontvangen we nu dan ook zelf de parkeergelden. Een belangrijke inkomstenbron voor het realiseren van onze gezamenlijke doelstelling.

We zijn druk bezig met een aantal fysieke zaken. De nieuwe lantaarnpalen zijn uitgezocht en besteld. De verwachting is dat deze nog dit jaar worden geplaatst. Direct na de zomer zal er worden gestart met het opknappen van de Brink. Deze wordt gefreesd, gedraineerd, uitgevlakt, verrijkt en opnieuw ingezaaid. In het voorjaar van het nieuwe jaar kunnen we genieten van onze prachtig groene Brink.  Ook komt er een nieuwe openbare toiletvoorziening in Orvelte. In de staart van de Drentse Heerlijkheid aan de Schapendrift wordt een moderne toiletvoorziening gerealiseerd. Ook komt hier een ruimte voor de EHBO. Daarnaast hebben we als stichting de voormalige ruimte van de TIP in gebruik genomen. We gebruiken dit nu als ruimte voor onze overleggen en bijeenkomsten. Een werkgroep is bezig om verdere invulling aan deze prachtige ruimte te geven. De wens is om dit een ruimte voor en door het dorp te laten zijn.

En nog niet alles lukt. Het aanhoudende probleem van slecht mobiel ontvangst blijft een ergernis. Vooral tijdens evenementen levert dit veel problemen op. We doen ons best om dit hoger op de agenda te krijgen van verantwoordelijke partijen. Maar we merken dat dit iets is van de lange adem.

Samenwerken aan een toekomstbestendig Orvelte

Het credo is vaker genoemd. Alleen ga je sneller maar samen kom je verder. In de afgelopen tijd zijn er samenwerkingsovereenkomsten getekend met zowel Het Drentse Landschap als met de gemeente Midden-Drenthe. Vanzelfsprekend hebben we niet over alles de beslissingsbevoegdheid. Wel is er afgesproken dat wij bij toekomstig beleid en belangrijke besluiten betrokken worden en zelf met plannen kunnen komen. En dat begint te werken. We zijn door het Drentse Landschap inmiddels vroegtijdig gevraagd om te adviseren over zowel de toekomstige invulling van ons Melkfabriekje als over de ambachtentuin.

Ook willen zo snel als mogelijk een start maken met het schrijven van een nieuwe toekomstvisie voor Orvelte. Deze visie beschrijft ons beeld van toekomst van Orvelte voor de komende jaren. En in deze visie beschrijven we samen waar we voor willen gaan. Bij dit proces betrekken we ondernemers, culturele instellingen, bewoners maar ook Marketing Drenthe, gemeente Midden-Drenthe, Het Drentse Landschap en andere bij Orvelte betrokken organisaties.  Een onderdeel van deze visie is een marketingplan. We zijn met voorrang bezig vanuit de werkgroep Marketing een meerjarig marketingplan voor Orvelte te ontwikkelen. Dit plan omvat de toekomstige positionering van Orvelte.  Concrete resultaten uit dit plan zouden kunnen zijn: een krachtige eenduidige huisstijl, een aansprekende website en een gevarieerd gezamenlijk aanbod van arrangementen en rondleidingen.

Ook wordt er gewerkt aan het toekomstbestendig maken van onze evenementen. Er is een aanvraagprocedure opgesteld en we hebben met elkaar afgesproken dat, zowel de evenementenkalender als de eventuele financiële bijdrages, vòòr 1 november van elk voorgaande evenementenjaar vastgesteld moeten worden.

Doorgaan, vooruit kijken en bouwen

En nu hebben we de zomerperiode achter de rug en gaan we door. Op 22 september brengt het college van B&W en de gemeenteraad een bezoek aan Orvelte. We zorgen voor een hartelijk ontvangst en enthousiaste rondleiding. Ook zijn we bezig met het opstellen van een beleidsplan voor 2024. Op dinsdag 10 oktober presenteert de adviesraad van onze stichting het plan in concept aan bewoners en andere betrokkenen. Tijdens deze informatieavond is er de gelegenheid om ideeën en/of aanvullingen te geven. Ook gaan we aanwezigen bijpraten over wat we tot nu toe gedaan en gerealiseerd hebben. En ook over wat er nog op onze agenda staat en waarmee we bezig zijn.

Aan de hand van het beleidsplan gaan we verder bouwen de komende jaren. Het behoud van immaterieel en materieel cultureel erfgoed zal hierin leidend zijn. Bij elke vraag en uitdaging waar we voor staan willen we dit vertrekpunt in ogenschouw nemen. Daarnaast bouwen we verder aan het prachtige ‘podium’ Orvelte. We zijn nog lang niet klaar maar het begin is er.

De stichting wil periodiek vanaf dit najaar een nieuwsbrief uitbrengen. We houden bewoners en betrokken op deze wijze op de hoogte van de ontwikkelingen van nu en de toekomst. Daarnaast werken we hard aan een online portaal. Een plek waar bestuurlijke documenten te vinden zijn maar ook verslagen, uitnodigingen en andere relevante informatie.

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Schroom niet om een lid van de adviesraad, het bestuur of de dorpscoordinator aan te schieten of eens aan te schuiven bij een vergadering van de adviesraad.

Anton Bardie

Dorpscoordinator Orvelte