Daar zaten we dan met elkaar

Daar zaten we dan met elkaar op 10 oktober 2023. Bewoners, ondernemers, adviesraad, het bestuur en de dorpscoördinator waren aanwezig. Stichting Coöperatief Orvelte organiseerde namelijk haar eerste bewonersavond. Een goed bezochte avond met meer dan 40 aanwezigen. Anton Bardie, die als dorpscoördinator verbonden is aan de stichting opende de avond met een duidelijk doel: “De communicatie vanuit de stichting, maar ook de communicatie naar de stichting toe gaan we verbeteren met elkaar”.

Er is sinds de oprichting van de stichting én de adviesraad in 2022 namelijk veel gebeurd. Alleen is dit niet tot weinig zichtbaar geweest voor bewoners, ondernemers en de culturele instellingen van Orvelte. Daarom werd de bewonersavond gezien als een eerste goede stap voor een betere communicatie.

Maar..

voordat we goed met elkaar kunnen communiceren moeten we eerst wel weten wie we zijn en hoe we elkaar kunnen vinden. Deze informatie werd, in een notendop, tijdens de bewonersavond gedeeld:

-De stichting bestaat uit een bestuur, een dorpscoördinator, een adviesraad, een bezwarencommissie, een klachtencommissie en diverse werkgroepen.

  1. Het bestuur: Marc Hoogland (voorzitter), Jan Hamel (penningmeester) en Mirjam Pauwels (secretaris) – Communicatie: Via beveiligd online documentenportaal deelt het bestuur beleids-, vergader- en bestuursdocumenten. Binnenkort krijgen mensen de mogelijkheid om toegang te krijgen tot dit portaal.
  2. Adviesraad: Levi Vandenberg, Ingrid Dolfing, Hilly Wassen, Hans Nijwening, Esther van het Maalpad, Arwald Slagman, Richard Kubbe, Erwin van de Haar en Erik Beugel  – Communicatie: Via elk adviesraadslid kunnen ideeën, gedachten en vragen ingebracht worden die bijdragen aan de missie van de stichting. Tijdens de vergaderingen worden de inkomende stukken besproken en wordt dit waar nodig voorgelegd aan het bestuur. Dit zal terug te lezen zijn in de vergaderstukken van de adviesraad in het online documentenportaal. Ook zal de adviesraad een aantal vergaderingen open stellen voor betrokkenen om aan te schuiven. Deze data zullen worden gepubliceerd op  de website. Daarnaast gaan adviesraadsleden (meer!) contact leggen met hun achterban om behoeften te peilen of er draagvlak is over diverse doelstellingen.
  3. De dorpscoördinator: Anton Bardie – Communicatie: Anton is de spin in het web en heeft daarom veel contact met bewoners, ondernemers, organisaties, werkgroepen, adviesraad en het bestuur. Anton communiceert net als het bestuur en de adviesraad in het online documentenportaal. Daarnaast zal hij in de periodieke nieuwsbrieven de laatste stand van zaken met de bewoners, ondernemers en culturele instellingen delen.
  4. De bezwarencommissie: Hilly Wassen, Richard Kubbe en Ingrid Dolfing vormen namens de adviesraad de bezwarencommissie: – Communicatie: Via e-mail (info@cooperatief-orvelte.nl)  kan er een bezwaar ingediend worden t.a.v. het beleid wat de Stichting uitoefent. Er zal een gesprek komen tussen de indiener en de bezwarencommissie.
  5. De klachtencommissie: Ton Baas, Erik Drenth en Kor Keller  – Een klachtenprocedure wordt nog opgesteld en zal snel worden gedeeld in de online omgeving.
  6. De werkgroepen: Op dit moment zijn er 3 werkgroepen: Groen/Grijs, Marketing en Dorpshuis. Een werkgroep Evenementen is in oprichting. Er waren in het verleden meer werkgroepen. Deze zullen worden geïnventariseerd en zo nodig weer opgestart. De adviesraad richt deze werkgroepen op.  Communicatie: Werkgroepen komen met plannen richting de adviesraad en zij geven advies richting bestuur. De dorpscoördinator is automatisch op de hoogte omdat hij de vergaderingen van de adviesraad bijwoont.  Via nieuwsbrief en online documentenportaal worden mensen op de hoogte gehouden.

Nadat gecommuniceerd werd wie de stichting is en hoe de communicatielijnen lopen kwam er ruimte om te delen wat er zoal al gedaan is en wat gedaan zal worden door de stichting.

Daarna kwam er ruimte om discussies over verschillende onderwerpen te voeren. De avond was niet bedoeld voor gedetailleerde lange discussies, maar onderwerpen als parkeren, het hekwerk om de brink, openbare toiletten en de evenementenkalender zijn wel even ter tafel gekomen. Dat zorgt voor beweging, soms een beetje wrijving, maar geeft uiteindelijk duidelijkheid in hoe men over deze diverse onderwerpen denkt.

De avond werd afgesloten, tijdens het nuttigen van een biertje, wijntje of frisje én de heerlijke hapjes van de Drentse Heerlijkheid, met een ideeën-sessie. Elke bewoner en ondernemer kreeg de ruimte om op een post-it te schrijven wat ze anders zouden willen zien in Orvelte. Tijdens het voorlezen van de post-its gingen we van een jeu de boules baan tot aan een dorpsmoestuin. Waarbij we uiteindelijk gingen naar, misschien wel de belangrijkste opmerking van de avond: “Is het masterplan nog wel in beeld?”.

Het masterplan waar 8 jaar lang aan gewerkt is. Er is tevens een erfgoedonderzoek, verkeersonderzoek en een marketing onderzoek gedaan. Het masterplan wat het begin is geweest van de nieuw opgerichte Stichting Coöperatief Orvelte.

Deze opmerking, maar ook de andere opmerkingen, zijn met dank in ontvangst genomen door de stichting en zullen worden verwerkt en uiteindelijk teruggekoppeld worden richting de bewoners, ondernemers en culturele instellingen.

Dus….

een informatieve bijeenkomst, waarbij communicatielijnen duidelijker zijn geworden, de behoeften van bewoners en ondernemers aan de oppervlakte zijn gekomen door een open, eerlijke en fijne sfeer.

Bedankt allen voor jullie aanwezigheid en input.